Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.eosky.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti medzi predávajúci a kupujúcim pri nákupe tovarov prostredníctvom internetového obchodu nachádzajúceho sa na stránke www.eosky.sk (ďalej len „internetový obchod“). Právne vzťahy neupravené VOP sa spravujú slovenským právnym poriadkom. Pokiaľ je kupujúcim spotrebiteľ vzťahujú sa na právny vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim aj ustanovenia zákona č. 250/2007 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a ustanovenia zákona č. 102/2014 Z.z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Všeobecné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľom internetového obchodu www.eosky.sk je spoločnosť Dream Product s.r.o., so sídlom Poštová 367/1, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, IČO: 50 096 583, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 37032/T, DIČ: 2120193614. (ďalej len „predávajúci“).

Kontaktné údaje predávajúceho:

adresa sídla: Poštová 367/1, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika

korešpondenčná adresa: Poštová 367/1, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika

e-mail: info@eosky.sk

telefón: 0917 610 868
Bankové spojenie

IBAN: SK31 1100 0000 0029 4801 9581

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci záväzným odoslaním objednávky predávajúcemu prostredníctvom elektronického formulára internetového obchodu potvrdzuje udeľuje svoj súhlas s tým, aby sa VOP a reklamačný poriadok internetového obchodu (ďalej len „reklamačný poriadok“) uplatnili na všetky právne vzťahy, ktoré medzi kupujúcim a predávajúcim v súvislosti s nákupom tovaru cez internetový obchod vzniknú alebo môžu vzniknúť, najmä a práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzavretej medzi kupujúci a predávajúcim.

1.3 Neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy sú VOP a reklamačný poriadok. V prípade, že sa kupujúci a predávajúci výslovne dohodnú na podmienkach kúpnej zmluvy odchyľujúcimi sa od VOP, majú takéto dojednania vždy prednosť pred VOP.

 

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1 Kupujúci môže objednávku tovaru uskutočniť prostredníctvom elektronického objednávkového formulára umiestneného na stránke internetového obchodu. Objednávka sa považuje za uskutočnenú len ak kupujúci vyplnil vo formulári všetky požadované údaje a následne objednávkový formulár odoslal kupujúcemu kliknutím na príslušné políčko objednávkového formulára. V prípade technických problémov s uskutočnením objednávky prostredníctvom elektronického formulára je možné objednávku uskutočniť aj e-mailom.

2.2 O úspešnom doručení objednávky predávajúcemu bude kupujúci informovaný automaticky generovanou e-mailovou správou. Doručením takejto e-mailovej správy nedochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.

2.3 Kúpna zmluva je medzi kupujúcim a predávajúcim je uzatvorená až záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Predávajúci na základe objednávky kupujúceho preverí dostupnosť a dodacie podmienky tovaru objednaného kupujúcim a v prípade, že tieto zodpovedajú údajov v objednávke kupujúceho, záväzne potvrdí objednávku. V opačnom prípade predávajúci objednávku odmietne, príp. navrhne kupujúcemu uzatvorenie kúpnej zmluvy za iných podmienok než ako bolo uvedené v objednávke (napr. iná dodacia lehota, dodanie podobné vyhotovenia tovaru a pod.) Ak kupujúci nesúhlasí s uzatvorením kúpnej zmluvy za podmienok takto navrhnutých predávajúcim, predávajúci objednávku odmietne. Odmietnutím objednávky zo strany predávajúceho nevzniká kupujúcemu nárok na náhradu škody ani na iné plnenia s výnimkou nároku na vrátenie prípadnej úhrady kúpnej ceny za objednaný tovar a nákladov na jeho zaslanie. Kupujúci môže byť prostredníctvom e-mailovej správy informovaný aj o ďalších skutočnostiach týkajúcich sa jeho objednávky.

2.4 Záväzné potvrdenie objednávky predávajúcim sa uskutočňuje zaslaním e-mailom správy na e-mailovú adresu kupujúceho, obsahujúcej najmä názov a špecifikáciu objednaného tovaru, cenu tovaru, dodaciu lehotu, cenu a spôsob doručenia tovaru, adresu dodania, identifikačné údaje predávajúceho.

 

Práva a povinnosti

3.1 Predávajúci je povinný:
a) dodať kupujúcemu tovar v množstve, kvalite a termíne podľa kúpnej zmluvy,
b) zabezpečiť vhodné balenie tovaru počas jeho prepravy,
c) ponúkať len tovar, ktorý spĺňa požiadavky predpísané platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky,
d) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru ako aj ďalšie doklady v súlade platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky (napr. daňový doklad – faktúra, návod na použitie, dodací list).

3.2 Kupujúci je povinný:
a) prevziať zakúpený tovar,
b) zaplatiť predávajúcemu riadne a včas kúpnu cenu podľa bodu 5 VOP,
c) potvrdiť prevzatie tovaru doručovateľovi Slovenskej pošty.

 

Dodanie tovaru

4.1 Tovary prezentované na stránkach internetového obchodu predstavujú predávajúcim bežne predávaný tovar. Predávajúci však nevie garantovať okamžitú dostupnosť všetkých tovarov. Dostupnosť konkrétneho tovaru potvrdí predávajúci kupujúcemu na základe objednávky.

4.2 Ak predávajúci objednávku záväzne potvrdil je povinný dodať kupujúcemu tovar za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve.

4.3 Tovar je kupujúci povinný prevziať v mieste a čase dohodnutom v kúpnej zmluve resp. oznámenom doručovateľom Slovenskej pošty. Ak dodanie tovaru za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve nie je z akýchkoľvek dôvodov možné, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho a navrhnúť iné podmienky dodania tovaru. V prípade ak kupujúci s takto navrhnutými inými podmienkami dodania tovaru nesúhlasí, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4.4 Ak kupujúci tovar neprevezme v čase a mieste dohodnutom v kúpnej zmluve resp. oznámenom doručovateľom Slovenskej pošty resp. ak tovar neoprávnene odmietne prevziať, je povinný uhradiť náklady na doručenie tovaru v plnej výške.

4.5 Kupujúci je povinný tovar ihneď po dodaní skontrolovať, či tovar nie je poškodený resp. či sa na tovare nevyskytujú iné zjavné vady. Ak je tovar poškodený alebo má iné viditeľné vady je povinný prevzatie tovaru odmietnuť a predávajúceho bez zbytočného odkladu písomne alebo e-mailom informovať o výskyte a povahe týchto vád. Oznámenie kupujúceho o vadách tovaru sa považuje za reklamáciu tovaru a bude vybavené predávajúcim v zmysle reklamačného poriadku.

4.6 Ak nie je v kúpnej zmluve, týchto VOP alebo v príslušných právnych predpisoch uvedené inak, znáša všetky náklady na dodanie tovaru kupujúci.

4.7 Na tovar sa vzťahuje záručná doba zodpovedajúca druhu a povahe tovaru. Doba minimálnej trvanlivosti tovaru je uvedená na obale tovaru vo forme dátumu resp. symbolu označujúceho dobu trvanlivosti tovaru.

 

Kúpna cena

5.1 Za dodaný tovar je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa kúpnej zmluvy alebo podľa aktuálne platného cenníka predávajúceho. Kupujúci je povinný okrem kúpnej ceny uhradiť aj náklady na dodanie tovaru.

5.2 Úhradu kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru môže predávajúci uskutočniť:
a) bezhotovostný prevodom vopred,
b) na dobierku.

5.3 Pri úhrade kúpnej ceny bezhotovostným prevodom bude kupujúcemu vystavená zálohová faktúra, ktorú je kupujúci povinný uhradiť. Pri platbe bezhotovostným prevodom bude tovar kupujúcemu zaslaný až po úhrade zálohovej faktúry. Kúpna cena sa v takom prípade považuje za zaplatenú momentom pripísania sumy na účet predávajúceho.

5.4 Kúpna cena je splatná dňom uvedeným v kúpnej zmluve, najneskôr však pri prevzatí tovaru. Ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas, predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy okamžite odstúpiť.

5.5 Pokiaľ predávajúci poskytuje na internetovej stránke špeciálne ponuky vo forme zliav, bonusov a iných akcií, je platnosť týchto akcií limitovaná len do vypredania zásob akciového tovaru. Po vypredaní zásob kupujúci nemá nárok na poskytnutie tovaru za zvýhodnených podmienok.

5.6 Predávajúci nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku do 14  dní odo dňa prevzatia tovaru, a to aj bez uvedenia dôvodu. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, použiť aj formulár na odstúpenie od zmluvy nachádzajúci sa v prílohe VOP. Odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je možné v prípadoch ustanovených § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. napr. ak bol tovar, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, vrátený s poškodeným ochranným obalom (napr. tenká plastová fólia, do ktorej je tovar zabalený).

Adresa na zaslanie oznámenia o odstúpení od zmluvy:

Dream Product s. r. o.,
so sídlom Poštová 367/1
929 01 Dunajská Streda
Slovenská republika

6.2 Ak kupujúci odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť tovar  predávajúcemu v stave, v akom mu bol tovar dodaný. Vrátený tovar musí predovšetkým obsahovať všetky časti, musí byť nepoškodený, čistý, musí obsahovať návod na použitie a inú dodanú dokumentáciu. V prípade ak vrátený tovar nespĺňa podmienky uvedené v tomto bode 6.2 VOP, kupujúci berie na vedomie, že je povinný nahradiť predávajúcemu v celom rozsahu škodu, ktorá mu tým vznikla, najmä náklady na opravu, čistenie tovaru a pod.

6.3 Vrátenie tovaru spolu s obalom, do ktorého predávajúci tovar zabalil na prepravu (kartónový obal a pod.), nie je podmienkou. Predávajúci však odporúča tovar zasielať späť v tomto obale, nakoľko vhodným spôsobom zabezpečuje ochranu tovaru pred poškodením pri jeho preprave. Ustanovenie bodu 6.1 VOP tým nie je dotknuté. To znamená, že tovar nie je možné vrátiť, ak bol poškodený jeho ochranný obal (napr. platová fólia na povrchu)

6.4 Kúpna cena a ostatné platby  za vrátený tovar prijaté predávajúcim na základe kúpnej zmluvy, budú kupujúcemu vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, nie však skôr ako bude tovar vrátený predávajúcemu v súlade s bodom 6.2 VOP.

6.5 Pokiaľ náklady na kupujúcim zvolený spôsobom dodania tovaru presahujú najlacnejší spôsob dodania tovaru ponúkaný predávajúcim, predávajúci je povinný v prípade odstúpenia od zmluvy uhradiť predávajúcemu náklady len do výšky nákladov na najlacnejší spôsob dodania tovaru ponúkaný predávajúcim.

 

Ochrana osobných údajov

Predávajúci týmto v súlade s § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej „Zákon“) informuje kupujúceho nasledovne:

 

7.1 Informácia o ochrane osobných údajov v súvislosti s kúpnou zmluvou

Predávajúci je v zmysle § 4 ods. 2 písm. b) Zákona prevádzkovateľom, keďže sám vymedzuje účel spracúvania osobných údajov, určuje podmienky ich spracúvania a spracúva kupujúceho osobné údaje vo vlastnom mene.

Identifikačné údaje predávajúceho ako prevádzkovateľa sú:

Dream Product s.r.o., so sídlom Poštová 367/1, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, IČO: 50 096 583, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 37032/T

Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v súvislosti s kúpnou zmluvou výlučne v rozsahu osobných údajov, ktoré kupujúci poskytne pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie kúpnej zmluvy.

Spracúvanie osobných údajov sa riadi ustanoveniami Zákona. V zmysle § 10 ods. 3 písm. b) Zákona je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy a nevyžaduje si teda súhlas kupujúceho.

Osobné údaje na tieto účely poskytuje kupujúci po dobu existencie predávajúceho.

Osobné údaje kupujúceho nebudú zverejňované okrem prípadov, keď ich zverejnenie vyžaduje záväzný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu.

Predávajúci nebude osobné údaje kupujúceho spracúvať bez súhlasu kupujúceho alebo bez iného zákonného dôvodu za iným účelom alebo vo väčšom rozsahu.

 

7.2 Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely

Predávajúci má záujem spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa, číslo telefónu a  e-mailová adresa aj za účelom zasielanie informácií o ponukách a produktoch predávajúceho a iné marketingové účely (ďalej len „marketingové účely“).

Kupujúci poskytuje svoje osobné údaje vo vzťahu k marketingovým účelom predávajúcemu dobrovoľne, na základe jeho súhlasu, ktorý je právnym základom pre ich spracovanie.

Osobné údaje kupujúceho nebudú zverejňované okrem prípadov, keď ich zverejnenie vyžaduje záväzný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu. Osobné údaje na marketingové účely poskytuje kupujúci na dobu existencie predávajúceho.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek odvolať:

- e-mailom na adrese: info@eosky.sk
- poštou na adrese: Dream Product s. r. o., so sídlom Poštová 367/1, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika

 

7.3 Práva kupujúceho ako dotknutej osoby

Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, ktorej sa spracúvané osobné údaje týkajú, sa považuje v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) Zákona za dotknutú osobu. Ako dotknutá osoba má kupujúci práva uvedené v §§ 28 – 30 Zákona. K týmto právam patrí v zmysle § 28 ods. 1 Zákona najmä právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje kupujúceho spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal osobné údaje kupujúceho na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov kupujúceho, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov kupujúceho, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu osobných údajov kupujúceho, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže kupujúci požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu osobných údajov kupujúceho, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Vyššie uvedené práva kupujúceho podľa písmena e) a f) možno obmedziť len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo by jeho uplatnením bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Zároveň má kupujúci v súlade s § 28 ods. 3 Zákona právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:

a) spracúvaniu osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku,
c) poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

V zmysle § 28 ods. 4 Zákona má kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do práv alebo právom chránených záujmov kupujúceho, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Podľa § 28 ods. 5 Zákona má kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov kupujúceho. V takomto prípade má kupujúci právo požiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti predávajúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutí bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia bude predávajúci informovať kupujúceho najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Toto právo nemá kupujúci iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo na základe zmluvy predávajúci prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

 

Ak kupujúci svoje právo uplatní

a) písomne, a z obsahu žiadosti kupujúceho vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom musíte doručiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; predávajúci je povinný odovzdať kópiu zápisnice kupujúcemu,
c) ak sa osobné údaje kupujúceho spracúvajú prostredníctvom sprostredkovateľa a svoje právo uplatní kupujúci u tohto sprostredkovateľa, je sprostredkovateľ povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

Pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže kupujúci podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak  nemá kupujúci spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, práva kupujúceho môže uplatniť jeho zákonný zástupca. V prípade úmrtia kupujúceho môže práva vyplývajúce zo Zákona uplatniť blízka osoba kupujúceho.

Žiadosť kupujúceho podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 Zákona vybaví predávajúci bezplatne. Žiadosť kupujúceho podľa § 28 ods. 1 písm. d) Zákona vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie na adresu kupujúceho, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Žiadosť kupujúceho vybaví predávajúci najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia.

formulár na odstúpenie od zmluvy

 

Reklamačný poriadok internetového obchodu www.eosky.sk

Spoločnosť Dream Product s.r.o., so sídlom Poštová 367/1, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, IČO: 50 096 583, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 37032/T (ďalej len „predávajúci“) ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.eosky.sk  (ďalej len „internetový obchod“) vydáva v zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, § 3 ods. 1 písm. g) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka tento reklamačný poriadok (ďalej len „reklamačný poriadok“).

 

1              Úvodné ustanovenia

1.1          Reklamačný poriadok upravuje podmienky a spôsob reklamácie, postup pri uplatnení a vybavení reklamácií tovarov, ktoré predávajúci predáva prostredníctvom internetového obchodu ako aj postup podávania a vybavovania sťažností a podnetov kupujúcich.

1.2          Na účely reklamačného poriadku sa reklamáciou rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru predávaného predávajúcim (ďalej len „reklamácia“) a vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania v súlade s týmto reklamačným poriadok a príslušnými právnymi predpismi.

1.3          Na účely reklamačného poriadku sa sťažnosťou resp. podnetom rozumie oznámenie kupujúceho týkajúce sa jeho nespokojnosti alebo návrhov na zmenu či zlepšenie v súvislosti s tovarmi predávanými predávajúcim ako aj s postupom pri vybavovaní reklamácií a sťažností (ďalej len „sťažnosť“). Na postup podávania a vybavovania sťažností sa primerane použijú ustanovenia reklamačného poriadku o uplatňovaní a vybavovaní reklamácií.

 

2              Uplatnenie reklamácie

2.1          Kupujúci je oprávnený kedykoľvek uplatniť reklamáciu u predávajúceho, pričom včasné uplatnenie reklamácie sa bude posudzovať v súlade so zákonnými ustanoveniami o dĺžke záručnej doby ako aj kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim.

2.2          Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:

-                    e-mailom: info@eosky.sk;

-                    poštou na adrese: Dream Product s. r. o., so sídlom Poštová 367/1, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika.

2.3          Reklamácia musí obsahovať minimálne nasledovné údaje:

a)            meno, priezvisko, adresu, tel. kontakt a e-mailovú adresa kupujúceho, kópiu dokladu o kúpe (faktúra) za služby, prípadne potvrdenie objednávky s uvedeným číslom objednávky;

b)            popis reklamácie, z ktorého musí byť zrejmé aká vada sa reklamuje;

c)            podpis kupujúceho uplatňujúceho reklamáciu, v prípade ak sa reklamácia uplatňuje poštou.

2.4          Na reklamácie, ktoré neobsahujú údaje podľa bodu 2.3 reklamačného poriadku sa neprihliada.

2.5          Predávajúci vydá pri uplatnení reklamácie kupujúcemu potvrdenie. Ak bola reklamácia uskutočnená prostredníctvom e-mailu, predávajúci doručí potvrdenie o uplatnení reklamácie kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, doručí sa bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má kupujúci možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

3              Vybavenie reklamácie

3.1          Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dodaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

3.2          Na tovar sa vzťahuje záručná doba zodpovedajúca druhu a povahe tovaru. Doba minimálnej trvanlivosti tovaru je uvedená na obale tovaru vo forme dátumu resp. symbolu označujúceho dobu trvanlivosti tovaru.

3.3          Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

3.4          Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu (napr. výmerna za nový kus), alebo ak sa vada týka len niektorej súčasti, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3.5          Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú (napr. výmena za nový kus).

3.6          Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však opätovné vyskytnutie sa vady po jej odstránení alebo pre väčší počet vád bráni kupujúcemu v riadnom užívaní.

3.7          Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny služby.

3.8          Práva zo zodpovednosti za vady, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

3.9          Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3.10       Predávajúci vydá kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

4              Záverečné ustanovenia

4.1         Na uplatňovanie a vybavenie reklamácií sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a ustanovenia Občianskeho zákonníka.

4.2         Aktuálne znenie reklamačný poriadok je zverejnené na stránke www.eosky.sk.

 

Reklamačný poriadok vydaný dňa 11.2.2015.

Instagram a vy

Sledujte nás

Nakupuj zvýhodnene

Nad 28 Eur neplatíš poštovné!

automaticky, jednoducho, bez kupónu

Nad 39 Eur 10% zľava

kupón: free10

* pre uplatnenie kupónu, prosim vložte tento kód v košíku do políčka zľavové kupóny